card

“Налайхын дулааны станц” төхк-ийн Төлөвлөлт, санхүү, бүртгэлийн хэлтэс

Санхүү, бүртгэлийн хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд байгууллагын санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөх, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, санхүүгийн менежментийг боловсронгуй болгоход санаачлагатай ажиллах, нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг Олон улсын бүртгэлийн стандартад нийцүүлэн зохион байгуулах, хэрэглэгч болон удирдлагын шийдвэр гаргахад санхүүгийн оновчтой, үнэн зөв, мэдээллээр хангах зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

ТСБХэлтсийн дарга 70232482
Ахлах нягтлан бодогч, эдийн засагч 70233443
Цалин тооцоо, үндсэн хөрөнгийн нягтлан бодогч
Борлуулалтын менежер
Мөнгөн хөрөнгийн нярав
Хөрөнгийн нярав
Борлуулалтын байцаагч
Борлуулалтын байцаагч
Нүүрсний байцаагч

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх