Авлигатай тэмцэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал юм. Авлигын эсрэг #Нэгдье #АТГ #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье