Авлигатай тэмцэх газар

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

Төрийн байгууллагуудаар үйлчилүүлэхэд тулгардаг асуудал, хүндрэлүүдийг цаг тухай бүр үнэлэх боломжийг, танд олгоно.

#ТОВШ аппликэйшн #АТГ #Нэгдье #авлигынэсрэгнэгдье #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье.