Авлигатай тэмцэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал юм.  Авлигын эсрэг #Нэгдье #АТГ  #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье